Masker med filter og filtertyper

Masker med filter og åndedrætsværn

Det er vigtigt at beskytte sig selv ved udførelse af enhver type arbejde. Det er livsvigtigt, at kunne trække vejret korrekt og uhindret. Derfor skal man altid være bevidst om eventuelle luftgener i forbindelse med en arbejdsopgave. Et åndedrætsværn er et personligt værnemiddel, der beskytter mod indånding af forurenet luft og/eller iltmangel.

Der kan være ulemper og gener forbundet ved at benytte åndedrætsværn. Derfor er brug af åndedrætsværn en løsning, der kun må benyttes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan planlægges, tilrettelægges og udføres forsvarligt.

Åndedrætsværn skal være CE-mærket og dermed opfylde relevante krav i bekendtgørelsen om sikkerhedskrav mv. til personlige værnemidler. CE-mærkning er en nøgleindikator for et produkts overholdelse af EU-lovgivningen. Vælger en producent at mærke et produkt med CE-mærket, gør han det på eget ansvar ud fra en vurdering af, at produktet opfylder alle relevante lovkrav for CE-mærkning.

Arbejdsområder, hvor der skal benyttes åndedrætsværn, skal afmærkes ved skiltning. Der kan eventuelt være angivet hvilken type og klasse åndedrætsværn, som skal anvendes. I nogle tilfælde er det ikke praktisk muligt at skilte korrekt, idet arbejdet som nødvendiggør brug af åndedrætsværn sker over et spredt område.

2 hovedtyper af åndedrætsværn

Luftforsynet åndedrætsværn, hvor der tilføres luft fra en kompressor, trykflaske, et kredsløbsapparat eller fra friskluftsudstyr (selvsugermaske.)  Luftforsynet åndedrætsværn kan være forsynet med en halvmaske, helmaske eller en hætte.

Filtrerende åndedrætsværn, som består af en helmaske eller en halvmaske med udskifteligt filter mod partikler og/eller gasser. Filtrerende åndedrætsværn kan være udstyret med en batteridrevet motor (turboudstyr.) Hvis der anvendes turboudstyr, kan der i stedet for maske anvendes en hætte. Filtrerende åndedrætsværn kan vælges, når luftforsynet åndedrætsværn ikke er påkrævet.

Filtrerende åndedrætsværn findes også i form af filtrerende ansigtsmasker. Det er typisk enkle ansigtsmasker med begrænset levetid, hvor filteret er integreret i masken og derfor ikke kan udskiftes. For eksempel støvmasker. Hele masken skal skiftes/kasseres efter brug.

Af hensyn til åndedrætsfunktionen og eventuelle andre gener må filtrerende åndedrætsværn UDEN turbo kun anvendes 3 timer om dagen. Overstiger arbejdstiden 3 timer skal der benyttes et filtrerende åndedrætsværn MED turbo eller et luftforsynet åndedrætsværn.

Partikelfilter (støvfilter) til helmasker og halvmasker

Inddeles i 3 klasser. P1 laveffekt-filter, P2 middeleffekt-filter og P3 højeffektfilter. Er filteret afprøvet efter normen EN 149:2001, beskytter filtret mod både faste partikler og væskeformige aerosoler. Det gælder for alle 3 klasser (P1, P2, og P3.)

Partikelfiltre som kun beskytter mod faste partikler kan være mærket med S og eventuelt teksten ”Ikke til brug mod væskeformige aerosoler”. Partikelfiltre der desuden beskytter mod væskeformige aerosoler kan være mærket med L. Derfor kan et filter, som beskytter mod både faste partikler og væskeformige aerosoler, være mærket med SL. (S = Solid og L = Liquid.)

Vær opmærksom på, at filtre afprøvet efter normen EN 149:2001 IKKE mærkes med S eller SL, selvom de beskytter mod både faste partikler og væskeformige aerosoler.

Bemærk, at et partikelfilter IKKE beskytter mod gasser og dampe.

Farvekoden for et partikelfilter er hvid, hvilket anvendes i forbindelse med kombinationsfiltre (kombifiltre.)

P1: Beskytter kun i begrænset omfang mod støv (faste partikler.) Er filtret afprøvet i henhold til EN 149:2001 opnås desuden begrænset beskyttelse mod væskeformige aerosoler. Må IKKE anvendes hvis grænseværdien for det forurenende stor er under 5 mg/m3. Filteret beskytter IKKE mod asbestfibre og kvartsstøv.

P2: Beskytter i middelstort omfang mod støv (faste partikler.) Kan anvendes mod sundhedsskadeligt og giftigt støv. Er filtret afprøvet i henhold til EN 149:2001 opnås desuden middelstor beskyttelse mod væskeformige aerosoler. Filteret beskytter IKKE mod radioaktivt støv/aerosoler, bakterier og vira.

P3: Beskytter i stort omfang mod støv (faste partikler.) Kan anvendes mod sundhedsskadeligt og giftigt støv samt radioaktivt støv, bakterier og vira. Er filtret afprøvet i henhold til EN 149:2001 opnås desuden stor beskyttelse mod væskeformige aerosoler.

Partikelfiltre godkendt efter EN 143:2000 med tillæg fra 2006 skal mærkes med R, hvis de kan genbruges og NR, hvis de IKKE kan genbruges.

Med tiden vil der ophobes en belægning af støv på filteret, hvilket øger indåndingsmodstanden. Udskiftning af et partikelfilter skal ske, når indåndingsmodstanden bliver for belastende.

Et filter kan være mærket med D (for eksempel. FFP3 NR D), hvilket betyder, at filteret har særlig stor støvkapacitet, så modstanden (ved vejrtrækning) kun stiger langsomt i takt med støvoptagelsen. (Masken har bestået en tilstopningstest med dolomitstøv.)

Gasfilter til helmasker og halvmasker

Inddeles i typer og klasser. Typen angiver, hvilke slags gasser filtret kan optage. Klassen angiver, hvor store mængder gasser og dampe filtret kan optage. Klasse 1 lavkapacitets-filter, klasse 2 middelkapacitets-filter og klasse 3 højkapacitets-filter.

Bemærk, at et gasfilter IKKE beskytter mod partikler.

Hver type gasfilter er markeret med en bestemt farve, hvilket gør det lettere at genkende og adskille filtertyperne.

Filtertype A / farvekode brun: Beskytter mod dampe fra organiske opløsningsmidler med kogepunkt over 65 grader C. For eksempel mineralsk terpentin, xylen, butylacetat og toluen. Filtertype A klasse 1 bør kun anvendes som engangsfilter til kortvarigt arbejde (1/2 time) ved lave koncentrationer af forurening i luften (ca. 3 x grænseværdien.)

Filtertype AX / farvekode brun: Beskytter mod dampe fra organiske opløsningsmidler med kogepunkt på/eller under 65 grader C i henhold til producentens oplysninger. Vær opmærksom på, at hvis filteret udsættes for andre organiske opløsningsmidler, kan det påvirke filtrets effektivitet. AX er et ENGANGSFILTER og findes kun i en klasse. Skal kasseres samme dag, det har været i brug.

Filtertype B / farvekode grå: Beskytter mod klor, cyanbrinte og lignende gasser i henhold til producentens oplysninger.

Filtertype E / farvekode gul: Beskytter mod svovldioxid og lignende gasser i henhold til producentens oplysninger.

Filtertype K / farvekode grøn: Beskytter mod ammoniak og lignende i henhold til producentens oplysninger.

Ofte er filtertyperne A, B, E og K sammensat i kombinationsfiltre (kombifiltre.) For eksempel model ABE1P3, som indeholder filter A, B og E i klasse 1 samt P3 partikelfilter.

Filtertype Hg-P3 / farvekode rød-hvid: Beskytter mod dampe fra kviksølv og mod partikler. Findes kun i en klasse.

Filtertype NO-P3 / farvekode blå-hvid: Beskytter mod nitrøse gasser og mod partikler. Findes kun i en klasse.

Filtertype SX / farvekode violet: Beskytter mod specielle stoffer i henhold til producentens oplysninger. Findes kun i en klasse.

Er der behov for beskyttelse mod både partikler og gasser, skal der anvendes et kombinationsfilter (kombifilter) med et partikelfilter og et gasfilter. Kombifilteret skal være egnet til arbejdsopgaven. Partikelfilteret placeres yderst mod forureningen. Er der risiko for partikler i form af aerosoler, vil det ofte være en fordel at benytte et forfilter af hensyn til partikelfiltrets holdbarhed.

Filtrerende ansigtsmasker (masker med integreret filter og begrænset levetid) er mærket med FF efterfulgt af type og klasse (1, 2 eller 3.) Typen kan være P (partikler), A, B, E, K (gasser) eller en kombination af disse.

Læs mere i Arbejdstilsynets At-Vejledning, arbejdets udførsel – D.5.4 Åndedrætsværn.

SE VORES UDVALG AF ÅNDEDRÆTSVÆRN, STØVMASKER OG ANDET SIKKERHEDSUDSTYR HER.

(Kilde: At-Vejledning, arbejdets udførsel – D.5.4 Åndedrætsværn. 3M informationsmateriale.)